برگزاری همایش ها و سمینار ها

برگزاری همایش و سمینارهای علمی تلاشی در راستای اغناء روحیه جستجوگری و کاوشگری جامعه علمی دانشگاهی برای کسب معلومات و اطلاع از یافته های جدید در عرصه علم و دانش است. علاوه بر آن، برگزاری همایش ها به تجمیع تجربیات، برقراری ارتباط مستقیم و رو در روی پژوهشگران، محققین و علم آموزان و ایجاد زمینه ای برای فعالیتهای جمعی کمک شایانی می نماید.

یکی از فعالیتهای مهم موسسه آینده پژوهی جهان اسلام برگزاری همایش های بین المللی و داخلی و سیمنار ها میباشد که از طریق همکاری و مشارکت با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و سازمان های مرتبط اجرا میشود.

برگزاری همایش ها و سمینار ها زیر مجموعه معاونت پژوهشی موسسه آینده پژوهی جهان اسلام میباشد.

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email