برگزاری همایش ها و سمینار ها

برگزاری همایش و سمینارهای علمی تلاشی در راستای اغناء روحیه جستجوگری و کاوشگری جامعه علمی دانشگاهی برای کسب معلومات و اطلاع از یافته های جدید در عرصه علم و دانش است. علاوه بر آن، برگزاری همایش ها به تجمیع تجربیات، برقراری ارتباط مستقیم و رو در روی پژوهشگران، محققین و علم آموزان و ایجاد زمینه ای برای فعالیتهای جمعی کمک شایانی می نماید.

یکی از فعالیتهای مهم موسسه آینده پژوهی جهان اسلام برگزاری همایش های بین المللی و داخلی و سیمنار ها میباشد که از طریق همکاری و مشارکت با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و سازمان های مرتبط اجرا میشود.

برگزاری همایش ها و سمینار ها زیر مجموعه معاونت پژوهشی موسسه آینده پژوهی جهان اسلام میباشد.