ارسال مقاله و یادداشت

موسسه آینده پژوهی جهان اسلام آمادگی دارد نقطه نظرات کارشناسان و پژوهشگران محترم در خصوص مسائل سیاسی- اقتصادی- فرهنگی و اجتماعی را در قالب مقاله و یادداشت مهمان در وب سایت موسسه (iiwfs.com) منتشر نماید. جهت انتشار مقاله در سایت رعایت موارد ذیل الزامی می باشد.