اختلاف زنان و مردان مسلمان و مسیحی در مذهب 

یکی از یافته های مهم در تحلیل جدیدی از مرکز تحقیقات پیو براساس داده های مرکز سرشماری آمار بر موضوع مذهب و جنسیت است که در آن زنان مسیحی به طور کلی از مردان مسیحی مذهبی تر گزارش شدند، اما مردان و زنان مسلمان از سطح برابری از اعتقادات مذهبی برخوردار بودند. 

این ارزیابی از اطلاعات جمع آوری شده در کشورهای عمدتا مسلمان و عمدتا مسیحی به دست آمده که زنان و مردان را در برخی اعتقادات اصولی مورد بررسی قرار می دهد. به عنوان مثال در 54 کشور که برای آنها اطلاعات در دسترس وجود داشت، زنان مسیحی به طور متوسط 10 درصد بیش از مردان به عبادات روزانه می پردازند (61 درصد در مقابل 51 درصد). در مقابل، در 40 کشور که برای آنها اطلاعات در دسترس وجود داشت، میزان عبادات روزانه مردان و زنان مسلمان در رنج مشابهی قرار می گرفت (72 درصد در مقابل 71 درصد). 

حوزه دیگری که در آن مسلمانان و مسیحیان متفاوت گزارش شدند، شرکت در مراکز عباداتی بود که در آن مردان مسلمان بیش از زنان مسلمان (در 39 کشور) در مراکز عبادتی حضور می یافتند (70 درصد در مقابل 42 درصد). در میان مسیحیان زنان در این مراسم حضور بیشتری نسبت به مردان داشتند (53 درصد در مقابل 46 درصد) در 53 کشور که برای آنها این اطلاعات وجود داشت.