بررسیSWOT اقتصادی ـ سیاسی کشور ترکیه

 

بسمه‌تعالی

موسسه آینده ‌پژوهی جهان اسلام

گزارش ویژه شماره 23

 

«بررسیSWOT  اقتصادی ـ سیاسی کشور ترکیه»

احسان جعفری‌فر، زینب یزدان‌پناه

  مقدمه

SWOT مخفف چهار عبارت قوت‌ها (Strengths)، ضعف‌ها (Weaknesses)، فرصت‌ها (Opportunities) و تهدیدات (Threats) است. ﮔـﺎم اول در ﻣﺮاﺣـﻞ برنامه‌ریزی تعیین رﺳﺎﻟﺖ، اﻫﺪاف و مأموریت‌های یک ﺳﺎزﻣﺎن اﺳـﺖ؛ پس‌از آن می‌توان از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﺤﻠﯿـﻞSWOT ـ که ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺳﺖ ـ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن مورد نظر اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻣﺤـﯿﻂ آن ﺑﺎﺷﺪ. اساسا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺣﺎﺻﻞ می‌شود ﮐـﻪ اولاً ﺑـﻪ ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ محیط‌های داﺧﻠـﯽ و خارجی پرداخته و ثانیاً تصمیمات استراتژیکی اتخاذ نمود که قوت‌های سازمان را با فرصت‌های محیطی متوازن سازد.  ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ SWOT شامل موارد است که در ادامه با هم می خوانیم.

 

برای دانلود فایل PDF این گزارش کلیک کنید.