سلسله‌نشست‌های ایران و استراتژی نگاه به شرق / خلاصۀ نشست اول/ بخش اول

ایران و استراتژی نگاه به شرق

هستۀ «مطالعات استراتژیک کریدورها»ی مؤسسۀ آینده‌پژوهی جهان اسلام سلسله‌نشست‌های «ایران و استراتژی نگاه به شرق» را با هدف جمع‌آوری آراء صاحب‌نظران در خصوص ارتباط با قدرت‌های نوظهور شرقی طرح‌ریزی کرده است. در این نشست‌ها تلاش بر این است که با نگاهی کل‌نگرانه، ملاحظات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی مرتبط با این اقدام راهبردی را پیگیری کنیم.

راه، مفهومی کهن در اندیشۀ فرهنگی انسان است. در تاریخ اندیشۀ بشر راه صرفاً به مسیر و مبدأ و مقصد زمینی خلاصه نشده است؛ بلکه به‌طور مثال، راه در ادیان، معنایی در برابر گمراهی و در اندیشه‌های عرفانی و فلسفی، مسیری به‌سمت تعالی انسان معنا شده است. اما با تغییر نوع نگرش و جهان‌بینی انسان و شکل‌گیری جهان مدرن، برخی مفاهیم از جمله راه مادی‌تر شده‌اند و باید جنبه‌های دیگری را در پژوهش دربارۀ راه‌ها دخیل بدانیم. ایران به‌عنوان کشوری مهم در مسیر راه ابریشم، از گذشته تاکنون، نقش ویژه‌ای در مراودات تجاری و سیاسی و فرهنگی جهان بازی کرده است. امروزه نیز با طرح‌ریزی «ابتکار کمربند و راه»، فرصتی ویژه در برابر ایران قرار دارد تا به بازیابی نقش تاریخی خود در ترانزیت شرق به غرب بپردازد. در همین راستا، نخستین نشست از سلسله‌نشست‌های ایران و استراتژی نگاه به شرق به این موضوع اختصاص یافته است. این نشست با حضور جناب آقای دکتر رئیسی‌نژاد، استادیار و عضو هیئت‌علمی گروه روابط بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد. متن حاضر، بخش نخست از گزیده‌ مطالب بیان‌شده در این نشست است.

برای دریافت متن کامل گزارش کلیک کنید.